ตอนที่ 2 วิธีคำนวณค่าชดเชย

ค่าชดเชย ก่อนอื่นต้องคำนวนค่าชดเชยของลูกจ้างโดยคำนวนจากอายุงานของลูกจ้าง ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มงานมาจนถึงวันสุดท้ายที่มีการจ้างงาน (ไม่ใช่วันที่แจ้งเลิกจ้างลูกจ้าง) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไว้ ซึ่งการคำนวนค่าชดเชยจะถูกคำนวนไว้ดังนี้

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 240 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 400 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

เมื่อนายจ้างได้พิจารณาแล้วว่าเข้าข่าย การเลิกจ้างโดยต้องจ่ายค่าเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึง กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป (ศึกษากฎหมายเพิ่มเติมที่ หมวด 11 ค่าชดเชย หน้า 27 ใน http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A477/%A477-20-9999-update.pdf )

ทั้งนี้หากเป็นการบอกเลิกจ้างแบบกระทันหัน หรือ น้อยกว่า 1 รอบเงินเดือน หรือ 2 รอบเงินเดือนแล้วแต่เหตุของการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างด้วย

Alacris Outsourcing
Marketing team

หากต้องการผู้ช่วยด้านการเลิกจ้าง คำนวนค่าเลิกจ้าง เอกสารเลิกจ้าง ที่ปรึกษางานด้านบุคคล หรือ การทำ Outplacement ติดต่ออะลาคริสได้ที่ (+66) 099 414 3636 หรือ contact@alacris-th.com

บริการอื่นๆของอะลาคริส บริการสรรหา Recruitment service, บริการรับทำเงินเดือน Payroll Outsourcing, บริการงานทรัพยากรบุคคล HR Outsourcing,  และ งาน Outsourcing อื่นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s