รับเงินว่างงานจากประกันสังคม กรณี “ลาออก”

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงิน (กรณีลาออก หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง)

กรณีการว่างงานจากการลาออก หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง และ มิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ และ มิใช่ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เงื่อนไขที่ท่านจะมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

หากท่านเข้าเงื่อนไขนี้ให้ทำตาม เงื่อนไข และ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง

ขั้นตอนการขอประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง

 1. ย้ำฝ่ายบุคคลของนายจ้างเดิมว่าให้แจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมโดยใช้แบบสปส.6-09 ระบุกรณีลาออกภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ เร็วกว่านั้น เมื่อท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโดยด่วน
 2. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไปที่ สำนักงานจัดหางานตามพื้นที่ๆที่ท่านสะดวก เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น ไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน สำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ใน https://empui.doe.go.th/auth/index
 3. นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวก เอกสารที่ต้องนำไปด้วย
  • พิมพ์แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน สปส.2-01/7 ที่ https://empui.doe.go.th/assets/doc/sos_2-017.pdf
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชี ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมบางพื้นที่อาจจะมีการเรียกขอดูหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือ หนังสือลาออก
  • สำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 4. ให้รายงานตัวตามนัด ต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน หรือ ออนไลน์ ใน https://empui.doe.go.th/auth/index และ เงินทดแทนจะเข้าบัญชีที่ท่านได้ให้ไว้ 3-5 วันทำการหลังรายงานตัว

ซึ่งท่านจะต้องมีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2565)

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน  ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

    ** กรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน

ที่มา  https://www.sso.go.th/wpr/main/service/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_detail_detail_1_125_696/236_236

เช่น เงินเดือนเดิมท่าน 35,000 บาท แต่ ประโยชน์ทดแทนจะคำนวนจากฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท และ ท่านลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563

ครั้งที่         วันที่นัดหมาย              วันที่มารายงานตัวจริง    จำนวนเงินประโยชน์

1             02/12/2563              02/12/2563              – บาท       

2             01/01/2564              25/12/2563              4,050 บาท

ซึ่ง 4,050 บาท คำนวนจาก วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 เป็นเวลา 18 วัน x (15,000/30*45%) = 4,050 บาท เป็นต้น

โดยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในรอบรายงานตัวครั้งแรก มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย จนถึงวันที่ท่านรายงานตัวครั้งที่ 2  และในรอบถัดไปจะคำนวนตั้งแต่วันหลังจากวันที่ท่านรายงานตัวครั้งก่อนหน้า จนถึงวันที่ท่านรายงานตัวครั้งนี้

Alacris Outsourcing
Marketing team

หากต้องการผู้ช่วยด้านการเลิกจ้าง คำนวนค่าเลิกจ้าง เอกสารเลิกจ้าง ที่ปรึกษางานด้านบุคคล หรือ การทำ Outplacement ติดต่ออะลาคริสได้ที่ (+66) 099 414 3636 หรือ contact@alacris-th.com

บริการอื่นๆของอะลาคริส บริการสรรหา Recruitment service, บริการรับทำเงินเดือน Payroll Outsourcing, บริการงานทรัพยากรบุคคล HR Outsourcing,  และ งาน Outsourcing อื่นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s