Business Partner Referral Program

Recruitment & Headhunt

Photo by cottonbro on Pexels.com

แบ่งให้ผู้แนะนำลูกค้า 5%
และแบ่งให้ผู้แนะนำผู้สมัคร 30%


แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1/2
1. งวดแรกเมื่อได้รับเงินหลังจากผู้สมัครไปทำงานกับลูกค้า
2. งวดสองผู้สมัครทำงานพ้นช่วงระยะการันตีช่วงที่พนักงานลาออก ประมาณ 3-6 เดือน
ค่าบริการที่นำมาคำนวนค่าแนะนำ = ค่าบริการที่เรียกเก็บลูกค้าตามจริง – 3%  ลูกค้าไม่ชำระเงินจะยังไม่สามารถแบ่งค่าแนะนำให้ได้

ตัวอย่าง
กรณี A ทั้งแนะนำลูกค้าและแนะนำผู้สมัครที่ลูกค้าเลือก
50,000 บาท เงินเดือนผู้สมัครที่ลูกค้าตกลงในสัญญาจ้าง
2 เท่าของเงินเดือน คือ ค่าบริการสรรหา
100,000 บาท คือ ค่าบริการสรรหา
– 3,000 บาท หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
97,000 บาท ค่าบริการที่นำมาคำนวน
35% ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า+ผู้สมัคร
1/2 แบ่งจ่ายค่าแนะนำงวดแรก เมื่อลูกค้าชำระเงิน
16,975 บาท แบ่งจ่ายค่าแนะนำงวดแรก
16,975 บาท แบ่งจ่ายค่าแนะนำเมื่อผู้สมัครทำงานพ้นช่วงการันตี

บริการสรรหา คือ
– บริการหาผู้สมัครให้กับลูกค้าเลือก
– ผู้สมัครเซ็นต์สัญญาจ้างเป็นพนักงานของลูกค้า
– ค่าบริการเรียกเก็บแบบครั้งเดียว แต่ถ้าผู้สมัครที่เราส่งไปพ้นสภาพในช่วงระยะการันตี แล้วเราหาทดแทนไม่ได้ สุดท้ายแล้วอาจจะต้องคืนเงินให้ลูกค้า 40%-50%

ความเป็นเจ้าของในลูกค้าและ ผู้สมัคร
– ความเป็นเจ้าของในลูกค้าจะได้ตามตำแหน่งว่าง หากตำแหน่งนั้นๆปิดไปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ผู้แนะนำต้องแนะนำลูกค้าสำหรับตำแหน่งนั้นๆ หรือ ตำแหน่งใหม่ เข้ามาให้ Alacris ใหม่เพื่อแสดงการใช้สิทธิ์
– ความเป็นเจ้าของตัวผู้สมัครจะได้ตามรายตำแหน่งว่าง ถ้าพนักงานลาออกจากตำแหน่งที่ทำงานกับลูกค้า ผู้แนะนำต้องแนะนำผู้สมัครท่านนั้นสำหรับตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมและกำลังเปิดอยู่ เข้ามาให้ Alacris ใหม่เพื่อแสดงการใช้สิทธิ์

Staff Outsourcing & Contractual Staff

Photo by Startup Stock Photos on Pexels.com

แบ่งให้ผู้แนะนำลูกค้า 5% ปีบริการแรก
และแบ่งให้ผู้แนะนำผู้สมัคร 10% ปีบริการแรก
ถ้าลูกค้ามีพนักงานมาฝากให้อะลาคริสจ้างส่วนแบ่ง 15% ปีแรก

แบ่งจ่าย 2 งวด กรณี เครดิตเทอมลูกค้า 30 วัน
1. ม.ค.-มิ.ย. จ่ายภายใน ส.ค.
2. ก.ค.-ธ.ค. จ่ายภายใน ก.พ.

ค่าบริการที่นำมาคำนวนค่าแนะนำ = ค่าบริการที่เรียกเก็บลูกค้าตามจริงไม่รวมรายได้พนักงาน – 3%  ลูกค้าไม่ชำระเงินจะยังไม่สามารถแบ่งค่าแนะนำให้ได้

ตัวอย่าง
กรณี A ทั้งแนะนำลูกค้าและแนะนำผู้สมัครที่ลูกค้าเลือก ทำงานเต็มเดือนทุกเดือน ตั้งแต่ ม.ค. – มิ.ย. เครดิตเทอม 30 วัน
10,000 บาท เงินเดือนพนักงานที่ alacris จ่ายทุกเดือน
3,500 บาท ค่าบริการ
– 405 บาท หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
3,095 บาท ค่าบริการที่นำมาคำนวน
x 6 เดือน
18,570 บาท ค่าบริการที่นำมาคำนวน
15% ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า+ผู้สมัคร
2,785.5 บาท ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า+ผู้สมัคร รอบ ม.ค. – มิ.ย.

บริการ Staff Outsourcing คือ
– ว่าจ้างพนักงานแทนลูกค้า พนักงานจะเซ็นต์สัญญาจ้างกับ alacris
– alacris เป็นคนจ่ายเงินเดือน ดูแลสวัสดิการให้พนักงานที่ไปทำงานกับลูกค้า
– พนักงานอาจจะเป็นคนที่เราหาให้ลูกค้าเลือก หรือ ลูกค้าหามาฝากไว้กับเรา
– ค่าบริการเรียกเก็บรายเดือนเป็น % บนรายได้ที่จ่ายพนักงานจริง หากเดือนไหน พนักงานลาออกแล้ว alacris หาคนแทนให้ลูกค้าไม่ได้ หรือ พนักงานทำงานไม่ครบเดือน/ โดนหักรายได้ ค่าบริการจะแปรผันตามด้วย

ความเป็นเจ้าของในลูกค้าและ ผู้สมัคร
– ความเป็นเจ้าของในลูกค้าจะได้ตามตำแหน่งว่าง หากตำแหน่งนั้นๆปิดไปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ผู้แนะนำต้องแนะนำลูกค้าสำหรับตำแหน่งนั้นๆ หรือ ตำแหน่งใหม่ เข้ามาให้ Alacris ใหม่เพื่อแสดงการใช้สิทธิ์
– ความเป็นเจ้าของตัวผู้สมัครจะได้ตามรายตำแหน่งว่าง ถ้าพนักงานลาออกจากตำแหน่งที่ทำงานกับลูกค้า ผู้แนะนำต้องแนะนำผู้สมัครท่านนั้นสำหรับตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมและ alacris กำลังเปิดรับสมัครอยู่เข้ามาให้ Alacris ใหม่ เพื่อแสดงการใช้สิทธิ

Payroll & HR Outsourcing

Photo by Pixabay on Pexels.com

แบ่งให้ผู้แนะนำลูกค้า 10% ปีบริการแรก แบ่งจ่าย 2 รอบ
และแบ่งให้ 5% ปีบริการที่สอง
และแบ่งให้ 2.5% ตั้งแต่ปีบริการที่ 3 เป็นต้นไป

แบ่งจ่าย 2 งวด กรณี เครดิตเทอมลูกค้า 30 วัน
1. ม.ค.-มิ.ย. จ่ายภายใน ส.ค. 2. ก.ค.-ธ.ค. จ่ายภายใน ก.พ.


ค่าบริการที่นำมาคำนวนค่าแนะนำ = ค่าบริการที่เรียกเก็บลูกค้าตามจริง – 3%  ลูกค้าไม่ชำระเงินจะยังไม่สามารถแบ่งค่าแนะนำให้ได้

ตัวอย่าง
กรณี A แนะนำลูกค้า ลูกค้าเริ่มใช้บริการเดือน ก.พ.64-ธ.ค. 64 จำนวนพนักงานคงที่ทุกเดือน ค่าบริการคงที่ทุกเดือน เครดิตเทอม 30 วัน
10,000 บาท ค่าบริการทำเงินเดือน แต่ละเดือน
– 300 บาท หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
9,700 บาท ค่าบริการที่นำมาคำนวน
x 5 เดือน ก.พ.64 – มิ.ย. 64
48,500 บาท ค่าบริการที่นำมาคำนวน
10% ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า
4,850 บาท ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า
x 6 เดือน ก.ค.64 – ธ.ค. 64
58,200 บาท ค่าบริการที่นำมาคำนวน
10% ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า
5,820 บาท ส่วนแบ่งจากแนะนำลูกค้า ก.ค.64 – ธ.ค. 64

บริการ Payroll Outsourcing คือ
– ทำเงินเดือนให้พนักงานของลูกค้า
– ค่าบริการเก็บรายเดือน
ความเป็นเจ้าของในลูกค้า
ความเป็นเจ้าของในลูกค้าจะได้ตามโอกาสที่เข้ามา หากโอกาสนั้นๆปิดไปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ผู้แนะนำต้องแนะนำลูกค้าเข้ามาให้ Alacris ใหม่เพื่อแสดงการใช้สิทธิ์Link เพื่อกรอกข้อมูลแนะนำลูกค้า หรือ ผู้สมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXiE5Rq51_0-FUI0q2tyXXbs7Bq76kxU4_0s91dLYvCyojQ/viewform


Get In Touch

%d bloggers like this: