ตอนที่ 3 บทบาท HR กับการเลิกจ้าง

จริงอยู่ว่า HR ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไม่ปฏิบัติตามเมื่อนายจ้างมีคำสั่งให้เลิกจ้าง หรือ ปรับลดจำนวนพนักงาน แต่เมื่อมีคำสั่งเลิกจ้างเกิดขึ้นสิ่งที่ HR สามารถทำอย่างไรได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้ง 2 ฝ่าย ถูกกฎหมาย และ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ที่พนักงานส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นค่าตกใจนั่นแหละ ค่าชดเชยตามมาตรา 118 และ ค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้าง หรือ ตามนโยบายอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท แจ้งออกประกันสังคมให้เร็วที่สุด ณ วันที่พนักงานพ้นสภาพเป็นวันแรกๆ HR ต้องแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมโดยใช้แบบ สปส. 6-09 และ เลือก สาเหตุว่า “เลิกจ้าง” เพราะพนักงานจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ชี้แจงเรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากบริษัทท่านมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน ให้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินสะสมส่วนของนายจ้างให้พนักงานรับทราบ และ พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะขอคงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ซึ่งมักจะมีค่าธรรมเนียมในการคงกองทุน หรือ จะถอนกองทุนออกมาทันทีก็ทำได้ แจ้งออกสวัสดิการอื่นๆของบริษัท เช่น ประกันชีวิตและประกันกลุ่มของบริษัท เงินกู้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีพนักงานประสงค์ขอถอนกองทุน ช่วยเหลือในการสมัครงานของพนักงาน ในฐานะ HR ที่ต้องทำงาน Recruitment HR สามารถช่วยทบทวนประวัติการทำงาน (review resume)Continue reading “ตอนที่ 3 บทบาท HR กับการเลิกจ้าง”

ตอนที่ 1 นายจ้างเช็คก่อนจ่าย กรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คำถามยอดฮิตมาสายบ่อยครั้ง ไล่ออกได้หรือไม่ กรณีที่การกระทำของลูกจ้างได้เข้าข่าย มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 2. จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ คําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําผิด 5. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร 6. ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็น กรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอัน เป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่ เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ (ศึกษากฎหมายเพิ่มเติมที่ หมวด 11 ค่าชดเชย หน้า 28 ใน http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A477/%A477-20-9999-update.pdf ) มาตอบคำถามที่ว่า มาสายบ่อยครั้ง ทำยอดขายได้ไม่ถึง ไล่ออกได้หรือไม่ ให้พิจารณาในข้อที่ 4 ตรงส่วน “…อันชอบด้วยกฎหมาย และContinue reading “ตอนที่ 1 นายจ้างเช็คก่อนจ่าย กรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย”