Engineering Manager

Qualifications / Skills:

– จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า หรือ โทรคมนาคม
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– มีใบ กว
– มีประสบการณ์ดูแลโครงการภาครัฐเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ และ บอกสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ในงานจราจรและขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีประสบการณ์เตรียมข้อมูลด้านเทคนิคสำหรับการประมูลโครงการภาครัฐ คัดเลือกสเปคและการรับประกัน อุปกรณ์ คำนวณต้นทุน การวางแผนงาน กรอบการทำงาน
– มีประสบการณ์ทำงานโครงการ การวางแผนงานให้ทีมวิศวกรรายบุคคล ติดตามการทำงานของทีมงานรายวัน(ตามกำหนด) ควบคุมคุณภาพ และ ตรวจสอบ BOQ BOM จากทีมวิศวกร เพื่อทำเอกสารส่งมอบงาน
– รายงานความคืบหน้าต่อผู้จัดการโครงการ และ ชี้แจงหากมีเหตุคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมนำเสนอหนทางแก้ไข
– มีประสบการณ์คุมทีมวิศวกรโครงการและช่างเทคนิค 10 คน ขึ้นไป
– มีทักษะในการเจรจา และ บริหารคนขั้นสูง
– ใช้ MsOffice และ Primavera ได้
– Document control – ISO9001 ISO10006 ISO21500

Job Responsibilities:

– จัดทำ วางแผน รวบรวมข้อมูลจากทีมวิศวกรเพื่อให้ข้อมูลสำหรับประมูลโครงการ คัดเลือกสเปค และ การรับประกัน อุปกรณ์ คำนวณต้นทุน การวางแผนงาน กรอบการทำงาน นำเสนอข้อมูลลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนคู่แข่ง ต้นทุน หรือ solution ที่สามารถชนะการประมูลได้
– เข้าร่วมฟังการรับมอบหมายโครงการจาก Business Development team หรือ Project manager
– ช่วงเริ่มต้นทำโครงการ (Kick-off) ตรวจดูเอกสารรายการเอกสารโครงการ แผนงาน และ การจัดสรรทรัพยกรในแผนกให้โปรเจคต่างๆ กำหนดการส่งมอบงานระยะสั้น ระยะยาว งบประมาณ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับทีมวิศวกรและช่างเทคนิค
– ประชุมกับทีมทำงานโครงการ อย่างน้อยรายสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดสรร จัดหา ทรัพยากร ทบทวนคุณภาพและความถูกต้อง แก้ปัญหาหน้างาน
– ติดตามทีมวิศวกรและช่างเทคนิคการทำงานรายวัน หรือ ตามกำหนดที่มอบหมาย
– ควบคุม ตรวจสอบ อนุมัติ การทำงานติดตั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ BOM BOQ ก่อนส่งมอบงานตามโครงการ
– อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาโครงการ เชิงเทคนิค หรือ ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม
– ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ให้พนักงานในทีมวิศวกรและช่างเทคนิคปฏิบัติตามนโยบายการบริหารข้อมูลและความปลอดภัยในข้อมูล
– วางแผนอัตรากำลังพล จัดสรรงานให้ทีมงาน สอบทาน อนุมัติการตั้งอัตราพลเพิ่ม และ รับพนักงานใหม่
– ตรวจสอบ timesheet และ ประเมิน productivity ของทีมวิศวกรและช่างเทคนิค
– บริหารทีมงาน พัฒนาความรู้และทักษะให้ทีมงาน สร้างเสริม engagement ของทีมงาน กระตุ้นให้ทีมงานปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัท
– ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมบริษัท เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
– ให้ข้อมูล market trend หรือ ด้านนวัตกรรมในตลาด
– รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และ คู่ค้า ทุกระดับ

Details

Location : Bangkok

Salary range : n/a

Employment type : Permanent

Vacancy : 1

Interested?
Please fill up the form and attach your resume with port folio by click at “Apply Now”

ALACRIS OUTSOURCING RECRUITMENT CO., LTD. The expertise of IT and Technical recruitment in Thailand

www.alacris-th.com
contact@alacris-th.com
+66 99 414 3636

Alacris Outsourcing Recruitment in Thailand

บริการสรรหาพนักงานไอที วิศวกร และ พนักงานระดับบริหาร
IT and technical Recruitment in Thailand
Executive search in Thailand

%d bloggers like this: