Project Manager

Qualifications / Skills:

– จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า หรือ โทรคมนาคม
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ดูแลและบริหารโครงการภาครัฐเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ทั้งด้าน ความคืบหน้า เอกสารโครงการ กระแสเงินสด กำไรขาดทุน 3 ปี เป็นต้นไป
– มีประสบการณ์เตรียมข้อมูลสำหรับการประมูลโครงการภาครัฐ การรับประกัน ความเสี่ยง คำนวณต้นทุน การวางแผนงาน กรอบการทำงาน
– มีประสบการณ์ทำงานโครงการ การวางแผนงาน ติดตามการทำงานของทีมงาน ควบคุมคุณภาพ และ ตรวจสอบ BOQ BOM  เพื่อทำเอกสารส่งมอบงาน
– รายงานความคืบหน้าต่อบริหาร และ ชี้แจงหากมีเหตุคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมนำเสนอหนทางแก้ไข
– มีทักษะในการเจรจา และ บริหารคนขั้นสูง
– ใช้ MsOffice และ Primavera ได้
– Document control – ISO9001 ISO10006 ISO21500

Job Responsibilities:

– จัดทำ วางแผน รวบรวมข้อมูลจากทีมทำงานทั้ง Software Hardware เพื่อรวบรวมให้ข้อมูลสำหรับประมูลโครงการในภาพรวม การรับประกัน คำนวณต้นทุน การวางแผนงาน กรอบการทำงาน นำเสนอข้อมูลลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนคู่แข่ง ต้นทุน หรือ solution ที่สามารถชนะการประมูลได้
– เข้าร่วมฟังการรับมอบหมายโครงการจาก Business Development team หรือ management
– ช่วงเริ่มต้นทำโครงการ (Kick-off) บรีฟรายการเอกสารโครงการ แผนงาน และ การจัดสรรทรัพยกรในแผนกให้โปรเจคต่างๆ กำหนดการส่งมอบงานระยะสั้น ระยะยาว งบประมาณ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับทีมทำงานทั้ง Software Hardware ธุรการ บัญชี จัดซื้อ ประสานงาน
– ประชุมและนำเสนองานลูกค้าเกี่ยวกับความคืบหน้างาน การส่งมอบงาน การแก้ไขปัญหา ติดตามเงินและรอบการจ่ายเงิน
– ประชุมกับทีมทำงานโครงการ อย่างน้อยรายสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดสรร จัดหา ทรัพยากร ทบทวนคุณภาพและความถูกต้อง แก้ปัญหาหน้างาน หรือ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการ
– ควบคุม ตรวจสอบ อนุมัติ เอกสารเบิกจ่ายตาม BOM BOQ และ ต้นทุน และ เอกสารส่งมอบงาน
– ควบคุม และ ดูแลสต็อคที่ใช้ในโครงการ
– ประชุมและนำเสนอผู้บริหารด้านความคืบหน้าโครงการ งบกำไรขาดทุนโครงการ กระแสเงินสด ความเสี่ยง และ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
– อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาโครงการ เชิงพานิชย์และวิศวกรรม
– ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ให้พนักงานในทีมโครงการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารข้อมูลและความปลอดภัยในข้อมูล และ จัดเก็บข้อมูลโครงการตามระเบียบบที่วางไว้
– ตรวจสอบ timesheet และ ต้นทุนของทีมทำงานโครงการ
– บริหารทีมงาน พัฒนาความรู้และทักษะให้ทีมงาน สร้างเสริม engagement ของทีมงาน กระตุ้นให้ทีมงานปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัท
– ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมบริษัท เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
– ให้ข้อมูล market trend หรือ ด้านนวัตกรรมในตลาด – รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และ คู่ค้า ทุกระดับ

Details

Location : Bangkok

Salary range : n/a

Employment type : Permanent

Vacancy : 1

Interested?
Please fill up the form and attach your resume with port folio by click at “Apply Now”

ALACRIS OUTSOURCING RECRUITMENT CO., LTD. The expertise of IT and Technical recruitment in Thailand

www.alacris-th.com
contact@alacris-th.com
+66 99 414 3636

Alacris Outsourcing Recruitment in Thailand

บริการสรรหาพนักงานไอที วิศวกร และ พนักงานระดับบริหาร
IT and technical Recruitment in Thailand
Executive search in Thailand

%d bloggers like this: