ตอนที่ 1 นายจ้างเช็คก่อนจ่าย กรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คำถามยอดฮิตมาสายบ่อยครั้ง ไล่ออกได้หรือไม่ กรณีที่การกระทำของลูกจ้างได้เข้าข่าย มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

2. จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ คําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําผิด

5. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร

6. ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก

ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็น กรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอัน เป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่ เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้

(ศึกษากฎหมายเพิ่มเติมที่ หมวด 11 ค่าชดเชย หน้า 28 ใน http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A477/%A477-20-9999-update.pdf )

มาตอบคำถามที่ว่า มาสายบ่อยครั้ง ทำยอดขายได้ไม่ถึง ไล่ออกได้หรือไม่ ให้พิจารณาในข้อที่ 4 ตรงส่วน “…อันชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรม..” เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายจ้างทุกท่านควรจะมีคือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ คําสั่งของนายจ้าง ที่เขียนอย่างรัดกุมซึ่งต้องเป็นอันชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรม เมื่อก่อตั้งบริษัทได้ครบ 10 คน หรือ ไม่ต้องรอครบ 10 คน ก็ตาม เพื่อให้พนักงานทุกท่านเข้าใจตรงกันถึงกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในบริษัท

แล้วหากลูกจ้างมาสายบ่อยครั้ง นายจ้างควรต้องมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์ทั้งวาจาและอักษร ให้โอกาสและระยะเวลาในการปรับปรุง และเมื่อไม่ดีขึ้น ให้ดูว่าการมาสายเหล่านั้นได้เข้าข่าย ข้อใดใน มาตรา 119 หรือไม่ ซึ่งจริงๆแล้ว HR สามารถบริหารจัดการในแง่มุมอื่นได้ซึ่งจะกล่าวในบทความถัดไป

Alacris Outsourcing
Marketing team

หากต้องการผู้ช่วยด้านการเลิกจ้าง คำนวนค่าเลิกจ้าง เอกสารเลิกจ้าง ที่ปรึกษางานด้านบุคคล หรือ การทำ Outplacement ติดต่ออะลาคริสได้ที่ (+66) 099 414 3636 หรือ contact@alacris-th.com

บริการอื่นๆของอะลาคริส บริการสรรหา Recruitment service, บริการรับทำเงินเดือน Payroll Outsourcing, บริการงานทรัพยากรบุคคล HR Outsourcing,  และ งาน Outsourcing อื่นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s